مَغـــز نِوِشتــــِ های یکــ مَنــــ:)
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟