مَغـــز نِوِشتــــِ های یکــ مَنــــ:)
جنین خوش اخلاق من