مَغـــز نِوِشتــــِ های یکــ مَنــــ:)

کلید واژه: "ايمان"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟