مَغـــز نِوِشتــــِ های یکــ مَنــــ:)

کلید واژه: "اعمال روز آخر ذي الحجه"

چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟